Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Ponúkajú však nielen výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

Tento XII. ročník už tradične ponúka slovenské sekcie, v ktorých budú príspevky zaradené podľa príbuzných právnych odvetví a jednu sekciu v anglickom jazyku. Typickou črtou aj tohto ročníka je určenie konkrétnych tém v jednotlivých sekciách a zabezpečenie prítomnosti vysoko kvalifikovaných garantov nie len z radov členov fakulty, ale aj z právnej praxe. Veríme, že takýto formát konferencie prispeje k jej vysokej odbornej a vedeckej úrovni.

Veríme, že ani XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Vás nesklame, a že sa všetci opäť stretneme v Častej – Papierničke.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU (PDF)