Kontakt:

Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava

email: milniky(at)flaw.uniba.sk

V prípade otázok nám napíšte prosím e-mail. 

Konferenciu zabezpečuje Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou.