P.č. Názov sekcie a témy Jazyk
1)  Sekcia európskeho práva
Principle of Proportionality in European, National and International Law
Garant sekcie: JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Spolugarant sekcie: doc. Václav Stehlík, PF UP v Olomouci
EN
2)  Sekcia medzinárodného práva súkromného
Autonómia vôle v medzinárodnom práve súkromnom
Garant sekcie: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., LLM
Spolugarant sekcie: JUDr. Peter Lysina, PhD.
SK/CZ
3)  Sekcia medzinárodného práva verejného
Medzinárodnoprávne aspekty vzniku a zániku štátu
Garant sekcie: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Spolugarant sekcie: JUDr. Peter Sladký, Ph. D., vedúci oddelenia a zástupca veľvyslankyne, veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike

SK/CZ
4)  Sekcia finančného práva
Význam definovania finančno-právnych inštitútov pre právnu prax (dopad na subjekty finančného práva)
Garanti sekcie: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.  – Trnavská univerzita
SK/CZ
5)  Sekcia občianskeho práva
Interpretačné problémy súkromného práva
Garant sekcie: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
SK/CZ
6)  Sekcia obchodného práva
Efektívnosť podnikateľského prostredia po ostatných novelách v oblasti legislatívy obchodného práva
Garant sekcie: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
SK/CZ
7)  Sekcia pracovného práva
Fenomén zdieľanej ekonomiky a jej dopady na trh práce
Garant sekcie: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Spolugarant sekcie: 
SK/CZ
8)  Sekcia práva duševného vlastníctva
Kybernetický priestor v odraze inovácií a digitálnej ekonomiky
Garant sekcie: Mgr. Martin Daňko, PhD.
Spolugarant sekcie: JUDr. Jozef Andraško, PhD.
SK/CZ
9)  Sekcia právnych dejín
Mýty o práve, mýty v práve
Garant sekcie: doc. JUDr. Miroslav Lysý, PhD.
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
SK/CZ
10)  Sekcia rímskeho a kánonického práva
Mýty o práve, mýty v práve
Garant sekcie: doc. JUDr.  Matúš Nemec, PhD.
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. et Mgr. Vojtech Vladár, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
SK/CZ
11)  Sekcia teórie práva
Mýty o práve, mýty v práve
Garant sekcie: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM., MA
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
SK/CZ
12)  Sekcia správneho práva
Súdna kontrola verejnej správy 
Garant sekcie: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Spolugarant sekcie: JUDr. Matej Horvat, PhD.
SK/CZ
13)  Sekcia trestného práva
Sankcie – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty
Garant sekcie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
SK/CZ
14) Sekcia ústavného práva
100 rokov Československa: poučenia a inšpirácie pre ústavné právo
Garant sekcie: doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
Spolugarant sekcie: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
SK/CZ
15) Sekcia práva životného prostredia
Ochrana vôd
Garant sekcie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Spolugarant sekcie: Mgr. Martin Dufala, PhD.
SK/CZ